Error, Không thể kết nối dữ liệu 2023-10-05 00:46 Asia/Krasnoyarsk
Errors like this are saved in website log folder.
Có thể do:
1) Dữ liệu kết nối SQL không đúng
2) Named Piped Has Not Been Enable.
2) Dữ liệu đã bị đổi mới hoặc phục hồi.